Meld je aan voor de nieuwsbrief

Tijd voor verbetering in de financiële dienstverlening

Download de nieuwe
uitgave - CGA in cijfers

VIP innovatie event - Be the Change!

Op 5 juli organiseert de Contactgroep Automatisering in samenwerking met het VVP, het VIP-event Be the change!

Hét fin- & insurtech event voor de top van de financiële sector in Nederland. Locatie AFAS Theater te Leusden.

De Contactgroep Automatisering heeft de volgende doelstellingen

Centraal kennis- en overleg platform

De Contactgroep Automatisering vertegenwoordigt softwareleveranciers en fungert als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden met leveranciers van software, zoals die bij financieel dienstverleners wordt gebruikt.

Bijvoorbeeld voor partijen als de AFM, Adfiz, HDN, Ministerie van Financiën, SIVI, Verbond van Verzekeraars

Inspiratie en initiatieven

Richting financieel adviseurs stimuleert de Contactgroep dat zij zich bewust worden van de impact die verdergaande digitalisering binnen de financiële sector op hun bedrijfs- en adviesprocesen zal hebben.

De Contactgroep wil adviseurs inspireren de digitale uitdagingen te omarmen en ontplooit waar mogelijk initiatieven opdat zij hun beleid tijdig aanpassen aan de nieuwe mogelijkheden en vereisten.
 

VIP innovatie event - alle deelnemers

Agenda

Persberichten

02
Jul
2018

MINISTERIE VAN FINANCIËN WIJST GEBRUIK BSN DOOR FINANCIEEL ADVISEURS AF

Het Ministerie van Financiën heeft het verzoek van de Contactgroep Automatisering afgewezen om door een aanpassing van de Wet op het Financieel Toezicht het mogelijk te maken dat financieel dienstverleners het BSN van hun relaties mogen verwerken.

Het Ministerie geeft aan dat om gebruik van het BSN door private partijen te kunnen regelen, aangetoond moet worden dat dit in ‘een democratische samenleving noodzakelijk’ is.
Naar het oordeel van het Ministerie van Financiën is er van deze noodzaak in de situatie van financieel dienstverleners geen sprake.

Klik hier om het bericht te downloaden

Bij dit persbericht hoort een brief van het Ministerie van Financiën.
Klik hier om de brief te downloaden

19
Apr
2017

Toepassing brondata gaat nu snel

De stichting Contactgroep Automatisering heeft voor haar deelnemers en genodigden een inspiratiesessie georganiseerd over de verschillende initiatieven die op dit moment bestaan op het gebied van brondata. De stichting voorziet een snelle invoering van het gebruik van brondata op de kantoren van financieel adviseurs.

Stichting Contactgroep Automatisering
De stichting Contactgroep Automatisering telt op dit moment 16 deelnemers. De deelnemers zijn leveranciers van software die, in licentie onder andere door financieel adviseurs wordt gebruikt. De software van de deelnemers wordt door meer dan 95% van de financieel adviseurs gebruikt. Doelstelling van de stichting is tweeledig. Op de eerste plaats wenst de stichting bij te dragen aan de bewustwording van financieel adviseurs wat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering voor hun bedrijfsvoering kunnen betekenen. Op de tweede plaats wil de stichting fungeren als platform voor stakeholders die snel en effectief willen communiceren met leveranciers van software zoals die door financieel adviseurs wordt gebruikt.

Brondata
Financieel adviseurs zijn op dit moment veel tijd kwijt aan het, veelal via de klant, verzamelen van informatie die nodig is om een financieel advies op te kunnen stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als loongegevens, woningwaarden, belastingaangiftegegevens, etc. Het huidige proces is arbeidsintensief en de kans dat gewerkt wordt met onjuiste of inmiddels achterhaalde informatie is groot. Bij brondata krijgt de adviseur toestemming van de consument om rechtstreeks de informatie op te halen bij de instantie die de informatie uitgeeft. Voor de loongegevens kan dat bijvoorbeeld het UWV zijn of voor de WOZ-beschikking de gemeente waar het pand is gevestigd.

Presentaties
Tijdens de inspiratiesessie gaven een vijftal organisaties een inkijkje waar hun initiatief op dit moment staat. Achtereenvolgens kwamen aan de orde:

  • Dataplaza: Een initiatief waarin notarissen in Nederland een cruciale rol gaan krijgen in het archiveren, bewaken, en uitreiken van relevante informatie van consumenten aan onder meer financieel dienstverleners.
  • Financieel Paspoort: een burgerinitiatief om te komen tot een eenvoudig en gestandaardiseerd financieel overzicht dat aansluit op de behoefte van de consument.
  • Handig: een initiatief waarmee de hypotheekadviseur geautomatiseerd gegevens verkrijgt die nodig zijn voor de hypotheekaanvraag.
  • Ockto: een app waarmee de consument op maat relevante informatie uit onder meer mijnoverheid.nl kan ontsluiten die de financieel adviseur direct kan inladen in zijn adviessoftware.
  • Qiy: Biedt een mensgerichte oplossing voor het openen, beheren en delen van persoonlijke gegevens.

Ontwikkelingen gaan snel
Leon van Vliet, voorzitter van de stichting Contactgroep Automatisering: “Veel deelnemers aan de sessie waren verrast door de snelheid waarmee de ontwikkelingen op het gebied van brondata plaatsvinden. Het is geen onderwerp voor de verre toekomst. Dit jaar al zullen veel adviseurs met de eerste toepassingen van brondata te maken krijgen. Dit zal relevante gevolgen hebben voor de dagelijkse gang van zaken op veel kantoren. De zuiver administratieve (voorbereidende) werkzaamheden zullen minder worden en de focus zal verder op het eigenlijke advies komen te liggen.

Wat verder opviel, aldus Leon van Vliet, is dat verschillende partijen vanuit verschillende visies bezig zijn met het onderwerp brondata. Daar waar de een dit vanuit een commercieel oogpunt benadert, ziet de ander dit veel meer als een basisrecht van de burger. Wij naderen nu het moment waarop de verschillende visies gaan samenkomen.

Technisch lijken de meeste hobbels genomen, aldus Leon van Vliet. Waar verdere implementatie nu nog door geremd wordt, is de wet- en regelgeving. Op de eerste plaats natuurlijk de privacywetgeving. Hoewel de consument altijd zelf toestemming moet geven tot toegang tot deze informatie moet het gebruik natuurlijk met veel waarborgen worden omkleed. Wij zijn daar als Contactgroep ook voorstander van. Misbruik en schandalen kunnen de verdere ontwikkeling van het gebruik van brondata geweldig vertragen.

Daarnaast vormt ook de Wft en daaraan verbonden wet- en regelgeving een rem op de voor de consument gewenste ontwikkelingen. Recent is de Contactgroep zelf betrokken geweest bij een nieuw initiatief. Het is dan frustrerend te zien dat de InnovationHub van de AFM er lang over doet om tot een besluit te komen en dan vooral verwijst naar het ministerie van Financiën. Vervolgens verwijst het ministerie van Financiën weer terug naar de AFM. En dan hebben we het over een relatief kleine ontwikkeling, waarbij het evident is dat een innovatieve gedachte tegemoetkomt aan de behoefte van een relevante groep van consumenten.

We blijven, aldus Leon van Vliet, hierover ook met de AFM en het ministerie van Financiën in gesprek. De digitale ontwikkelingen gaan snel en de meerwaarde die dit voor de consument biedt, moet niet geremd worden door ‘angstige’ interpretaties van verouderde wet- en regelgeving.”
Hoevelaken, 19 april 2017

03
Apr
2017

Contactgroep Automatisering: Nederland kan Estland als voorbeeld nemen

Op de dag van de verkiezingen voor de tweede kamer,15 maart jl., hebben leden van de Contactgroep Automatisering een bezoek gebracht aan de ambassade van Estland. Aanleiding hiervoor was de vergaande ontsluiting van brongegevens voor onder meer financieel dienstverleners zoals die in Estland bestaat.

Estland heeft een bevolking van slechts 1,4 miljoen inwoners. Wereldwijd loopt Estland ver voor op de digitale inrichting van de communicatie tussen overheid en burgers en tussen bedrijven en burgers. Reden voor de Contactgroep Automatisering om zich op 15 maart jl. op de ambassade van Estland te laten voorlichten over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De Contactgroep Automatisering bestaat uit de belangrijkste aanbieders van software zoals die door financieel advieskantoren in Nederland wordt gebruikt. Meer informatie over de Contactgroep Automatisering is te vinden op: http://www.contactgroepautomatisering.nl/.

Elke inwoner eigen account
Kern van het Estlandse digitale model is, dat Estland alle inwoners al jaren de mogelijkheid biedt om eenvoudig doch veilig toegang te krijgen tot de eigen gegevens. Daarbij wordt inwoners de mogelijkheid gegeven om “eigen” gegevens met derden te delen. De infrastructuur maar ook de wetgeving zijn zo uitgerust, dat misbruik wordt voorkomen. Jeroen Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering: “in Nederland staan we met de site www.mijnoverheid.nl nog maar aan het begin van het digitaal centraliseren van gegevens van burgers. De overheid is op dit moment nog zeer terughoudend in het faciliteren van mogelijkheden waarbij burgers hun digitale gegevens delen met derden zoals met hun financieel adviseur. Het kunnen werken met brondata levert de financieel adviseur belangrijke voordelen op. Aanbieder en adviseur weten zeker dat ze in één keer beschikken over de juiste gegevens. Tevens levert dit belangrijke tijdsbesparing op die uiteindelijk financieel voordeel voor de consument betekent. Het Estlandse model is met name zo interessant, omdat het laat zien dat het niet zo zeer de techniek is die het succes van brondata bepaalt, maar de wetgeving. We moeten nu helaas constateren, dat de Nederlandse wetgeving op dit punt sterk achterloopt.”

‘Little Men is watching Big Brother’
“Estland laat zien, aldus Jeroen Oversteegen, dat een digitale samenleving geen schrikbeeld hoeft te zijn. Integendeel. Het is niet ‘Big Brother is watching you’, maar juist ‘Little Men is watching Big Brother’. Inwoners van Estland zien precies wie, wanneer en waarom bepaalde data over hen heeft geraadpleegd. De sancties op het onbevoegd raadplegen van persoonlijke gegevens zijn hoog en de regels hiervoor worden streng gehandhaafd. Dat heeft in Estland geleid tot veel vertrouwen in digitalisering.


Terwijl Nederland tijdens ons bezoek nog massaal het stembiljet met een potlood invulde, is digitaal stemmen in Estland de normaalste zaak van de wereld.”

Nederland moet vaart maken
“Wij gunnen Estland uiteraard haar unieke positie in deze wereld waar het gaat om een digitale samenleving, aldus Jeroen Oversteegen. Maar Nederland moet nu echt voortmaken. Wij hebben alle mogelijkheden om onze digitale overheid verder te professionaliseren. Nederland als kenniseconomie moet zeker in digitalisering vooroplopen.
Het is te hopen, dat in de Kabinetsformatie ook aandacht aan dit belangrijke onderwerp wordt geschonken. In vrijwel alle sectoren, en zeker in de financiële sector, zijn er voor de consument belangrijke voordelen te behalen, indien we de wetgeving laten aansluiten bij de technische mogelijkheden van dit moment.”

Uitnodiging om naar Estland te komen
De ambassadeur van Estland heeft de leden van de Contactgroep Automatisering uitgenodigd om in Estland in de praktijk verder te kijken. Maar ook om aldaar met de wetgever en consumentenvertegenwoordigers te praten. Jeroen Oversteegen: “wij nemen die uitnodiging zeker aan. We willen hiervoor een delegatie samenstellen die uit meer personen bestaat dan alleen deelnemers van de Contactgroep Automatisering.”

Hoevelaken, 3 april 2017