Lidmaatschap
Stichting Contactgroep Automatisering


Doelstellingen 

Centraal kennis- en overleg platform
De Contactgroep Automatisering vertegentwoordigt softwareleveranciers en fungert als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden met leveranciers van software , zoals die bij financieel dienstverleners wordt gebruikt.

Bijvoorbeeld voor partijen als de AFM, Adfiz, HDN, Ministerie van Financiën, SIVI, Verbond van Verzekeraars, etcetera

Inspiratie en initiatieven
Richting financieel adviseurs stimuleert de Contactgroep dat zij zich bewust worden van de impact die verdergaande digitalisering binnen de financiële sector op hun bedrijfs- en adviesprocesen zal hebben.

De Contactgroep wil adviseurs inspireren de digitale uitdagingen te omarmen en ontplooit waar mogelijk initiatieven opdat zij hun beleid tijdig aanpassen aan de nieuwe mogelijkheden en vereisten.


Lidmaatschap

  1. Het deelnemerschap aan de Contactgroep Automatisering is een bedrijfsgebonden persoonlijk deelnemerschap. 

  2. De activiteiten van de kandidaat, gemeten naar omzet en/of medewerkers, moeten gerelateerd zijn aan activiteiten op digitaal gebied die direct van invloed zijn op de bedrijfsprocessen en/of adviesprocessen van financieel dienstverleners en die onder licentie door de kandidaat deelnemer aan financieel dienstverleners ter beschikking wordt gesteld. 

  3.  Kandidaten die aan een of meer van bovenstaande voorwaarden niet of niet geheel voldoen, kunnen toch deelnemer van de Contactgroep Automatisering worden, indien zij beschikken over kennis en/of vaardigheden die niet of onvoldoende aanwezig zijn bij de al bestaande deelnemers en kunnen bijdragen aan het realiseren door de Contactgroep Automatisering van bovenstaande doelstellingen.

Contact

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.